การยื่นเอกสารข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนประกันสังคมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต “สะดวก รวดเร็ว ”

ชื่อผลงาน     การยื่นเอกสารข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนประกันสังคมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต “สะดวก รวดเร็ว ”
ชื่อเจ้าของผลงาน     สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง
เกริ่นนำ      เดิมการบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนจะเป็นในรูปแบบต้องยื่นเป็นเอกสารข้อมูลในรูปแบบฟอร์มและต้องแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน ซึ่งจะทำให้เสียเวลาในการจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้องของนายจ้าง บ้างครั้งอาจทำให้มายื่นเอกสารล่าช้าตามกำหนด หรือเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เสียเวลา ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว และสร้างความพึงพอใจต่อสถานประกอบการ และส่งผลให้ระบบงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุงจึงกำหนดวิธีการยื่นแบบเอกสารการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนที่ให้ความสะดวกกับนายจ้าง และลดรายจ่าย ไม่เสียเวลา อีกทั้งให้มีความรวดเร็ว ลดขั้นตอน เรียกว่า  “ระบบ E-SERVICE” ซึ่งสถานประกอบการจะได้ยื่นเอกสารดังกล่าวได้ทันตามกำหนดตามกฎระเบียบของสำนักงานประกันสังคม
ผลสำเร็จ
1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง สามารถประสาน แนะนำให้นายจ้างได้รับความรู้ในระบบงานส่งสื่อข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนผ่านระบบ E-SERVICE ได้สำเร็จ
2. สามารถบรรเทาความเดือดร้อน อำนวยความสะดวก ลดรายจ่าย ให้แก่นายจ้างที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาที่สำนักงานฯ
ผลการได้รับการยอมรับ (ได้รับความร่วมมือจากนายจ้างเป็นอย่างดี)
กิจกรรม วิธีการ ขั้นตอนที่สำคัญ
1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุงได้สำรวจความต้องการของนายจ้าง โดยมุ่งเน้นความสะดวกในการจัดส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนโดยลดค่าใช้จ่าย ลดเวลา ลดขั้นตอนในการเตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้ทันตามกำหนดภายใน 30 วัน โดยได้เปิดระบบการยื่นเอกสารข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกของสำนักงานประกันสังคมผ่านทางเวปไซด์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
2. จัดอบรมตัวแทนสถานประกอบการในการใช้งานระบบ E-SERVICE
3. ติดตามผลความก้าวหน้าของแต่ละสถานประกอบการของการดำเนินการงานระบบ E-SERVICE
4. สามารถลดปัญหาการจัดเก็บเอกสารการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน เนื่องจากการยื่นเอกสานดังกล่าวผ่านทางระบบ E-SERVICE นั้นไม่ต้องยื่นเอกสารมาที่สำนักงานแต่อย่างใดเพียงแต่ให้เข้าไปทำธุรกรรมผ่านทางทางเวปไซด์สำนักงานประกันสังคม http://www.sso.go.th ที่เรียกว่า ระบบ E-SERVICE เท่านั้น
5. ลดปัญหาการยื่นเอกสารล่าช้าซึ่งจะทำให้ลูกจ้างได้รับสิทธิล้าช้า ตามกำหนดระยะเวลาคือต้องยื่นเอกสารภายใน 30 วันนับจากวันที่ลูกจ้างเข้าทำงานในสถานประกอบการ
6. ลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลจากเดิมบันทึกด้วยมือนั้นมาเป็นในรูปของการโหลดข้อมูลผ่านส่วนกลางแทน
ข้อจำกัดในการนำไปใช้
–  การยื่นเอกสารผ่านทางระบบ E-SERVICE นั้นต้องมีความรอบคอบในการป้อนข้อมูลของนายจ้างมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเอกสารทุกอย่างอยู่ที่นายจ้างโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่มีเอกสารการตรวจสอบความถูกต้องให้ได้
–  การเปลี่ยนสถานพยาบาลนั้นไม่สามารถยื่นความประสงค์ทางระบบ E-SERVICE ได้ ดังนั้นกรณีนี้ยังคงต้องเข้ามาติดต่อสำนักงานฯ และยื่นเป็นเอกสารเหมือนเดิม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s