การยื่นเอกสารข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนประกันสังคมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต “สะดวก รวดเร็ว ”

ชื่อผลงาน     การยื่นเอกสารข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนประกันสังคมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต “สะดวก รวดเร็ว ”
ชื่อเจ้าของผลงาน     สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง
เกริ่นนำ      เดิมการบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนจะเป็นในรูปแบบต้องยื่นเป็นเอกสารข้อมูลในรูปแบบฟอร์มและต้องแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน ซึ่งจะทำให้เสียเวลาในการจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้องของนายจ้าง บ้างครั้งอาจทำให้มายื่นเอกสารล่าช้าตามกำหนด หรือเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เสียเวลา ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว และสร้างความพึงพอใจต่อสถานประกอบการ และส่งผลให้ระบบงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุงจึงกำหนดวิธีการยื่นแบบเอกสารการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนที่ให้ความสะดวกกับนายจ้าง และลดรายจ่าย ไม่เสียเวลา อีกทั้งให้มีความรวดเร็ว ลดขั้นตอน เรียกว่า  “ระบบ E-SERVICE” ซึ่งสถานประกอบการจะได้ยื่นเอกสารดังกล่าวได้ทันตามกำหนดตามกฎระเบียบของสำนักงานประกันสังคม
ผลสำเร็จ
1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง สามารถประสาน แนะนำให้นายจ้างได้รับความรู้ในระบบงานส่งสื่อข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนผ่านระบบ E-SERVICE ได้สำเร็จ
2. สามารถบรรเทาความเดือดร้อน อำนวยความสะดวก ลดรายจ่าย ให้แก่นายจ้างที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาที่สำนักงานฯ
ผลการได้รับการยอมรับ (ได้รับความร่วมมือจากนายจ้างเป็นอย่างดี)
กิจกรรม วิธีการ ขั้นตอนที่สำคัญ
1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุงได้สำรวจความต้องการของนายจ้าง โดยมุ่งเน้นความสะดวกในการจัดส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนโดยลดค่าใช้จ่าย ลดเวลา ลดขั้นตอนในการเตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้ทันตามกำหนดภายใน 30 วัน โดยได้เปิดระบบการยื่นเอกสารข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกของสำนักงานประกันสังคมผ่านทางเวปไซด์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
2. จัดอบรมตัวแทนสถานประกอบการในการใช้งานระบบ E-SERVICE
3. ติดตามผลความก้าวหน้าของแต่ละสถานประกอบการของการดำเนินการงานระบบ E-SERVICE
4. สามารถลดปัญหาการจัดเก็บเอกสารการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน เนื่องจากการยื่นเอกสานดังกล่าวผ่านทางระบบ E-SERVICE นั้นไม่ต้องยื่นเอกสารมาที่สำนักงานแต่อย่างใดเพียงแต่ให้เข้าไปทำธุรกรรมผ่านทางทางเวปไซด์สำนักงานประกันสังคม http://www.sso.go.th ที่เรียกว่า ระบบ E-SERVICE เท่านั้น
5. ลดปัญหาการยื่นเอกสารล่าช้าซึ่งจะทำให้ลูกจ้างได้รับสิทธิล้าช้า ตามกำหนดระยะเวลาคือต้องยื่นเอกสารภายใน 30 วันนับจากวันที่ลูกจ้างเข้าทำงานในสถานประกอบการ
6. ลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลจากเดิมบันทึกด้วยมือนั้นมาเป็นในรูปของการโหลดข้อมูลผ่านส่วนกลางแทน
ข้อจำกัดในการนำไปใช้
–  การยื่นเอกสารผ่านทางระบบ E-SERVICE นั้นต้องมีความรอบคอบในการป้อนข้อมูลของนายจ้างมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเอกสารทุกอย่างอยู่ที่นายจ้างโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่มีเอกสารการตรวจสอบความถูกต้องให้ได้
–  การเปลี่ยนสถานพยาบาลนั้นไม่สามารถยื่นความประสงค์ทางระบบ E-SERVICE ได้ ดังนั้นกรณีนี้ยังคงต้องเข้ามาติดต่อสำนักงานฯ และยื่นเป็นเอกสารเหมือนเดิม

Advertisements

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.